• Trang chủ >
  • Tin tức >
  • Thông báo về việc thực hiện thủ tục chấm dứt và thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đối với Thành viên kể từ ngày 14/02/2020

Tin tức

Thông báo về việc thực hiện thủ tục chấm dứt và thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đối với Thành viên kể từ ngày 14/02/2020

2020.02.14

Căn cứ theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty đã hết hạn kể từ ngày 14/02/2020