Tin tức

Danh sách mới nhất

2020.09.24 Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động bán lẻ của Chi nhánh Công ty TNHH Naturally Plus Việt Nam tại Hà Nội

"Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động bán lẻ của Chi nhánh Công ty TNHH Naturally Plus Việt Nam tại Hà Nội"

2020.08.26 Thông báo về việc đề nghị Quý Đối tác và Khách hàng cần nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh phân phối sản phẩm của Công ty TNHH Naturally Plus Việt Nam

Thông báo về việc đề nghị Quý Đối tác và Khách hàng cần nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh phân phối sản phẩm của Công ty TNHH Naturally Plus Việt Nam

2020.03.09 Thông báo quan trọng đến các thành viên

Về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh dưới hình thức kinh doanh hệ thống theo nghị định 40/2018/ND-CP của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

2020.02.14 Thông báo về việc thực hiện thủ tục chấm dứt và thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đối với Thành viên kể từ ngày 14/02/2020

Căn cứ theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty đã hết hạn kể từ ngày 14/02/2020

2020.02.10 Thông báo chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đối với Thành viên do không có đơn hàng trong 12 tháng liên tiếp tính đến ngày 31/01/2020

Căn cứ Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

2020.01.10 Thông báo chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đối với Thành viên do không có đơn hàng trong 12 tháng liên tiếp tính đến ngày 31/12/2019

Căn cứ Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

2019.12.10 Thông báo chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đối với Thành viên do không có đơn hàng trong 12 tháng liên tiếp tính đến ngày 30/11/2019

Căn cứ Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

2019.11.11 Thông báo chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đối với Thành viên do không có đơn hàng trong 12 tháng liên tiếp tính đến ngày 31/10/2019

Căn cứ Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

2019.10.10 Thông báo chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đối với Thành viên do không có đơn hàng trong 12 tháng liên tiếp tính đến ngày 30/09/2019

Căn cứ Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

2019.09.10 Thông báo chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đối với Thành viên do không có đơn hàng trong 12 tháng liên tiếp tính đến ngày 31/08/2019

Căn cứ Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;